ОПИС ДОКУМЕНТУ

Рішення:

Прийнято

Сесія:

XLVII

Скликання:

VII

Тип:

За поправку

Номер:

1

Проголосовано:

11.02.2020 10:58:12

Автор:

Береза О.А.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

 • Підтримали
  23
 • Не підтримали
  0
 • Утримались
  0
 • Не голосували
  3
 • Відсутні
  11

ПОІМЕННЕ ГОЛОСУВАННЯ

ДРУК ПОПРАВКИ

Голосування за поправку до проєкту рішення: №00973/07 від 03.01.2020
"Про перейменування Червоноградського навчально-виховного комплексу № 13 Червоноградської міської ради Львівської області»  в Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Соснівський  ліцей № 3 ​​​​​​​Сокальської районної ради Львівської області та затвердження нової редакції Статуту

Береза О.А. Викласти проект Статуту в новій редакції, що додається

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Сокальської районної ради Львівської області №___ від _____________

 

Голова районної ради

 

_________ М.Пасько

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

Закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

Соснівський ліцей №3Сокальськоїрайонної ради Львівськоїобласті

 

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокаль – 2020

 

 

1.Загальні положення

 

1.1.Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Соснівський ліцей №3 Сокальської районної ради Львівської області (далі – заклад освіти) перебуває у спільній комунальній власності територіальних громад сіл, селища, міст Сокальського району Львівської області,  управління від імені яких здійснює Сокальська районна рада Львівської області.

        1.2.  Повне найменування закладу освіти: Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Соснівський ліцей №3 Сокальської районної ради Львівської області.

Скорочена назва: ЗЗСО Соснівський ліцей №3.    

         1.3. Місцезнаходження закладу освіти: 80193, Львівська область, Сокальський район, м. Соснівка, вул. Театральна, 14 а.

1.4. ЗЗСО Соснівський ліцей №3 Сокальської районної ради Львівської області є закладом загальної середньої освіти I-ІІІ ступенів.

1.5. Заклад освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, печатку, штамп, ідентифікаційний номер, бланки зі своїм найменуванням, може мати рахунок в установі банку. Права та обов’язки юридичної особи заклад освіти набуває з дня державної реєстрації.

1.6. Засновником закладу освіти є Сокальська районна рада Львівської області.

1.7. Заклад освіти здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту",  чинних нормативно-правових актів та цього Статуту.

1.8. Заклад освіти є особою публічного права, має статус неприбуткової юридичної особи, що не має на меті одержання прибутку, а основним видом діяльності якої є освітня діяльність.

 

2. Предмет і мета діяльності

2.1. Головною метою закладу освіти є  забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти, створення умов для здобуття особами загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи;

-  виховання громадянина України;

            - виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;         - виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;          - розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;          - виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів, вихованців;          - створення умов для всебічного розвитку дітей;          - здійснення інших повноважень, відповідно до законодавства України та цього Статуту.3. Повноваження закладу освіти. Організація освітнього процесу

 3.1. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.

3.1.1. Повноваження закладу освіти.

3.1.2. Заклад освіти:

- реалізує положення Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

- задовольняє потреби громадян в здобутті загальної середньої освіти;

- забезпечує єдність навчання і виховання;

- формує освітню програму закладу освіти;

- створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення освітнього процесу;

-  забезпечує відповідність рівня освіти Державним стандартам;

- створює умови для збереження життя та здоров’я учнів, педагогічних та інших працівників закладу освіти;

- формує в учнів засади здорового способу життя, гігієнічні навички;

- забезпечує добір і розстановку кадрів;

- планує власну діяльність та формує стратегію розвитку закладу освіти;

- провадить інноваційну діяльність та може укладати з цією метою відповідні договори про співпрацю з іншими закладами освіти (науковими установами), підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами

- утворює, реорганізовує та ліквідує структурні підрозділи;

- встановлює відповідно до законодавства України прямі зв’язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо;

- додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

- видає документи про освіту встановленого зразка;

- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства та цього Статуту.

3.2. Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

                 - безпечні та нешкідливі умови навчання та фізичного розвитку;                  - дотримання державних стандартів освіти;                 - дотримання договірних  зобов'язань  з  іншими  суб'єктами освітньої,  виробничої,  наукової  діяльності,  у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;                 - дотримання фінансової дисципліни.

3.3. Освітній процес у закладі освіти здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання, положення про які затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти.

 

3.4. У закладі діють початкові класи із поглибленим вивченням іноземних мов та гімназійні класи. У гімназійних  класах освітній процес поєднується з науково-методичною, науково-дослідною та експериментальною діяльністю

3.5. Поглиблене вивчення предметів та профіль навчання  запроваджується виходячи з побажань батьків та учнів, навчально-матеріальної бази та кадрового забезпечення закладу освіти. Поглиблена підготовка учнів досягається в результаті вивчення спеціальних курсів, курсів за вибором, а також відвідування факультативів, занять у клубах, студіях, гуртках , творчих об’єднаннях, товариствах тощо.

3.6  З метою належної організації освітнього процесу у закладі освіти можуть формуватися класи (групи), у тому числі з відповідними формами здобуття освіти, з поглибленим вивченням окремих предметів.

3.7З метою забезпечення належної якості вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів),за умови наявності фінансового ресурсу, клас може  ділитися  не більш як на три групи з кількістю учнів не менше 8 осіб. Для вивчення навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, у тому числя вибіркових. можуть формуватися та функціонувати між класні групи, що включатимуть учнів різних класів одного або різних років навчання

3.8. У закладі освіти мовою освітнього процесу відповідно до законодавства визначена українська мова.

3.9. Зарахування учнів до закладу освіти проводитьсябез конкурсу, окрім випадків передбачених законодавствомнаказом директора, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу). Переведення учнів з іншого освітнього закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Заклад освіти розробляєта використовує в освітній діяльності освітню програму.

Освітня програма розробляється на основі типової освітньої програми або освітніх програм, розроблених суб’єктами освітньої діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними особами і затверджених центральним органом виконавчої влади.

Основою для розроблення освітньої програми є стандарт освіти відповідного рівня (за наявності).

3.11. Освітня програма, що розроблена на основі типових освітніх програм, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.

3.12. Освітня програма має :

 1. відповідати структурі типової освітньої програми та визначеним нею вимогам до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою закладу освіти;

 2. визначати ( в обсязі не меншому, ніж встановлено відповідною типовою освітньою програмою) загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні повної загальної середньої освіти (в годинах), його розподіл між освітніми галузями за роками навчання

 3. містити навчальний план, що ґрунтується на одному з варіантів типових навчальних планів відповідної типової освітньої програми і може передбачати перерозподіл годин (у визначеному типовим навчальним планом обсязі) між обов’язковими для вивчення навчальними предметами певної освітньої галузі, які можуть вивчатися окремо та (або) інтегровано з іншими навчальними предметами ;

 4. містити опис форм організації освітнього процесу та інструментарію оцінювання;

 5. містити інші складники, що враховують специфіку та особливості освітньої діяльності закладу освіти.


          3.13. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти

та затверджується його керівником.

          3.14. Освітня програма передбачає освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти.

 3.15. На основі освітньої програми заклад освіти складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу

         3.16. Відповідно до навчального плану  педагогічні працівники закладу освіти самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби освітнього процесу, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на відповідному рівні.

       3.17. Освітній процес у закладі освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань – 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.)

            3.18. Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом.)

             3.19. Система оцінювання знань учнів закладу освіти, порядок проведення державної підсумкової атестації, переведення та випуску, звільнення від державної підсумкової атестації, нагородження за успіхи у навчанні визначаються відповідно до вимог чинного законодавства.

      3.20. Оцінювання рівня досягнень учнів  в закладі освіти здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень  та чинних нормативних документів.(

 

     3.21. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів, їхніх батьків класним керівником, результати державної підсумкової атестації – головою атестаційної комісії.

               3.22. Учні школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому ж класі за згодою батьків (осіб, які їх замінюють) та за рішенням педагогічної ради.

 

            3.23. За відмінні успіхи в навчанні учні можуть нагороджуватися в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

3.24Учні гімназійних класів, які за підсумками річного оцінювання мають початковий рівень досягнень (1, 2, 3 бали) хоча б з одного предмета можуть скоригувати оцінку (відповідно до чинного законодавства),в іншому випадну  за рішенням педагогічної ради та наказом директора переводяться до відповідних загальноосвітніх класів.У документах про освіту результати підсумкового оцінювання визначаються за системою оцінювання, визначеною законодавством)

            3.25 У закладі освіти для учнів 1-4 класів за бажанням батьків та інших законних представників можуть створюватись групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора школи на підставі заяв батьків чи інших законних представників. Режим роботи групи продовженого дня визначається керівником закладу освіти згідно нормативних документів.

3.26. На кожному рівні повної загальної середньої освіти освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі та здійснюється з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей, їхній особливих освітніх потреб

3.27Освітній процес у закладі освіти спрямовується на виявлення та розвиток здібностей та обдарувань особистості, її індивідуальних здібностей, досягнення результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних компетентностей, визначених державними стандартами.)

3.28 Учні розподіляються між класами(групами) керівником закладу освіти.

3.29 За письмовими зверненнями батьків учнів керівник закладу звертається до засновника з клопотанням про прийняття рішення про утворення групи (груп) подовженого дня, фінансування якої (яких) здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.

3.30. У разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами в обов’язковому порядку утворюється інклюзивний клас. Спеціальний клас утворюється керівником закладу освіти за погодженням із засновником цього закладу або уповноваженим ним органом.)

          3.31 За бажанням учня та/або його батьків може бути сформована індивідуальна освітня траєкторія учня, яка реалізується з урахуванням необхідних для цього ресурсів. Наявних у  закладі освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності. Індивідуальна освітня траєкторія учня реалізується на підставі індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану, що розробляється педагогічними працівниками у взаємодії з учнем та/або його батьками, схвалюється педагогічною радою закладу освіти, затверджується його керівником та підписується його батьками.)

           

4.Учасники освітнього процесу, їх права та обов’язки

 

4.1. Учасниками освітнього процесу закладу освіти є:

- учні (вихованці);

- керівник;

- педагогічні працівники, психолог, бібліотекар;

             - асистентидітей (у разі їх допуску відповідно до вимог законодавства).  –

- інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють.

4.2. Прав і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються Законами України «Про освіту», законодавством про загальну середню освіту та цим Статутом.

4.3. Учні (здобувачі освіти) мають право на:

 1. якісні освітні послуги;

 2. справедливе та об'єктивне оцінювання результатів навчання;

 3. відзначення успіхів у своїй діяльності;

 4. свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

 5. безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання, розвитку, виховання;

 6. повагу людської гідності;

 7. здоровий спосіб життя;

 8. користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

 9. доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

 10.  участь у громадському самоврядуванні та управлінні закладом освіти через батьків або осіб, що їх замінюють.


4.4. Обов’язки учнів.

               Учні зобов’язані:

 1. виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), та досягти результатів навчання, передбачених Державним стандартом освіти;


2) поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників

освітнього процесу, дотримуватись етичних норм;

3) відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я

оточуючих, довкілля та майна закладу освіти;

4) дотримуватися Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу

освіти.

4.5. Учні мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством.

4.6.  Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень організовує діяльність закладу освіти, вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти, забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм, здійснює інші повноваження, передбачені розділом 6 цього Статуту та чинним законодавством.

4.7. Педагогічні працівники.

На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту, вищу освіту та (або) професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою, моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки.)

4.8.Педагогічніпрацівникимають права, визначені Законом України «Про освіту», законодавством про загальнусереднюосвіту, колективним договором, трудовим договором та/абоустановчими документами закладу освіти та цим Статутом)

4.9. Педагогічні працівники мають право на:

    - академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

- педагогічну ініціативу;

- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методи компетентнісного навчання;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

- захист професійної честі та гідності;

- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;

- безпечні і нешкідливі умови праці;

- подовжену оплачувану відпустку;

- участь у громадському самоврядуванні закладу освіти.

4.10. Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати обов’язки, визначені Законом України “Про освіту”, законодавством про загальну середню освіту, іншими актами законодавства, установчими документами закладу освіти, трудовим договором та/або їхніми посадовими обов’язками;

- забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів, а також дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої діяльності, визначених статтею 6 Закону України “Про освіту”;

- використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до вимог цього Закону;

- володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям;

- постійнопідвищувати своюпедагогічнумайстерність)

 

4.11. Права, обов’язки та відповідальність батьків учнів:

- батьки учнів мають права та обов’язки у сфері загальної середньої освіти, передбачені Законами України “Про освіту” , «Про загальну середню освіту» та іншими законами України;

- батьки учнів мають право бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей за попереднім погодженням з керівником закладу освіти;

-  на батьків учнів покладається відповідальність за здобуття ними повної загальної середньої освіти;

- батьки зобов’язані постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей,  виховувати працелюбність, любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, його мови та традицій,   дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища.

4.12.Інклюзивне навчання

На підставі письмових звернень батьків дітей з особливими освітніми потребами утворювати у навчальному закладі інклюзивні класи у порядку, визначеному законодавством.)

4.13.  Засновнику,  працівникам закладу освіти, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати учнів до участі в заходах, організованих не передбаченими законами воєнізованими формуваннями, а також політичними партіями, релігійними організаціями (об’єднаннями), крім випадків, визначених статтею 31 Закону України “Про освіту”.

4.14. Залучати учнів, які не досягли повноліття, до участі у заходах, організованих громадськими об’єднаннями, дозволяється виключно за згодою їхніх батьків.

Будь-яке примушуванняучнів до вступу до будь-якихгромадськихоб’єднань, воєнізованихформувань, політичнихпартій (об’єднань), релігійнихорганізаційзабороняється.

 

5. Органи управління закладом освіти та їх повноваження


5.1. Управління закладом освіти та в межах наданих повноважень здійснюють:               - засновник;               - керівник закладу освіти;               - колегіальний орган управління закладу освіти;               - колегіальний орган громадського самоврядування.5.2. Права та обов’язки засновника закладу освіти:5.2.1. Права та обов’язки засновника щодо управління закладом освіти визначається Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Статутом.5.2.2. Засновник закладу освіти:- затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них;- розробляє та затверджує Положення про конкурс на посаду керівника закладу освіти на підставі типового положення, затвердженого Міністерством освіти і науки України; - укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти;- розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти;- затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у випадку та порядку, визначених законодавством;- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;- здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;- забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища;- реалізує інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.5.2.3. Засновник може делегувати окремі свої повноваження.5.2.4. Засновник не має права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та цим Статутом.5.2.5. Засновник закладу освіти зобов’язаний:               - забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;               - у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;               - забезпечити відповідно до законодавства створення в закладі освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.5.3. Керівник закладу освіти:

5.3.1. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

5.3.2. Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу освіти визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та цим Статутом.

5.3.3. Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та цим Статутом.

5.3.4. Керівник закладу освіти призначається на посаду та звільняється з посади рішенням Сокальської районної ради Львівської області

5.3.5. Керівник закладу освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника закладу освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії. З керівником закладу освіти укладається строковий трудовий договір (контракт).

5.4. Одна і та ж особа не може бути керівником закладу освіти більше ніж два строки підряд. До першого строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу освіти, призначеного вперше.

5.5. Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має право продовжити роботу в цьому ж закладі освіти на іншій посаді.

5.6. Керівник закладу освіти призначає на посаду та звільняє з посади заступника керівника, педагогічних та інших працівників закладу освіти. Керівник закладу освіти має право оголосити конкурс на заміщення вакантної посади.

5.7. Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

- організовує діяльність закладу освіти;

- затверджує освітню програму закладу освіти та оцінює результативність її виконання;

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

- затверджує штатний розпис закладу освіти;

- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

- сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

- затверджує Положення про структурний підрозділ;

- здійснює інші повноваження, передбачені законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»  та цим Статутом.

5.8. Колегіальний орган управління.

Основним колегіальним органом управління закладу освіти є педагогічна рада.

5.9. Педагогічна рада створюється за наявності не менше трьох педагогічних працівників.

5.10. Усі педагогічні працівники закладу освіти мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

5.11.Головою педагогічної ради є керівник закладу загальної  середньої освіти

5.12. Педагогічна рада закладу освіти:

- схвалює стратегію розвитку закладу освіти та річний план роботи;

- схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання;

- схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

- приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

- приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та  - затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;

- приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти;

розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу освіти до її повноважень.

5.13. Органи громадського самоврядування.

У закладі освіти реалізується громадське самоврядування. Громадське самоврядування в закладі освіти – це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та цим Статутом.

5.14. У закладі освіти можуть діяти:

- органи самоврядування працівників закладу освіти;

- органи учнівського самоврядування;

- органи батьківського самоврядування.

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу можуть утворюватися і діяти відповідно до установчих документів закладу освіти.

Орган громадського самоврядування у закладі освіти створюється за ініціативою учасників освітнього процесу.

5.15. Громадське самоврядування у закладі освіти здійснюється на принципах:

- пріоритету прав і свобод людини і громадянина;

- верховенства права;

- взаємної поваги та партнерства;

- обов’язковості розгляду пропозицій сторін;

- прозорості, відкритості та гласності;

- обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей;

- взаємної відповідальності сторін.

5.16. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція)колективу закладу освіти, які скликаються не менше одного разу на рік.

5.17.Загальні збори (конференція) колективу закладу освіти щороку заслуховують звіт керівника закладу освіти, оцінюють його діяльність і за результатами оцінки можуть ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу освіти.)

5.18. Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказами керівника закладу освіти та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу у закладі освіти.

 

6. Майно та фінансово-господарська діяльність закладу освіти

6.1. До майна закладу освіти належать:

- нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, комунікації, обладнання тощо;

- майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності;

- право користування земельною ділянкою визначається відповідно до Земельного кодексу України;

- інші активи, передбачені законодавством.

6.2. Власником майна є засновник закладу освіти.

6.3. Майно закладу освіти належить йому на праві оперативного управління. Фінансування закладу освіти здійснюється за рахунок коштів державного, районного та місцевого бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

6.4. Об’єкти та майно закладу освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.

6.5. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», законодавства про загальнусереднюосвіту, «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

6.6.Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється на основі його кошторису, затвердженого власником.

Джерелами формування кошторису закладу освіти є:

- кошти державного та районного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;

   - благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

   - інші джерела, не заборонені законодавством.

6.7. Фінансування освітньої діяльності з державного бюджету здійснюється шляхом надання освітньої субвенції.

6.8. Фінансування може здійснюватися за кошти місцевого бюджету  та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

6.9. Заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджено Кабінетом Міністрів України.

6.10.Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти здійснюється за рахунок коштів засновника закладу освіти.

6.11. Заклад освіти має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користування послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансування за рахунок власних надходжень заходів, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.12. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти визначається керівником відповідно до вимог законодавства. Бухгалтерський облік  може здійснюватися самостійно закладом освіти або шляхом укладання договорів з Комунальною установою «Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району» Сокальської районної ради Львівської області.

6.13. Доходи (прибутки) закладу освіти або їх частини використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

6.14. Отримані доходи (прибутки) або їх частини закладу освіти не підлягають розподілу серед працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

6.15. Заклад освіти формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію.

6.16. Заклад освіти оприлюднює на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

6.17. Порядок оприлюднення та інформація, що підлягає оприлюдненню, додатково регулюється спеціальними законами.

6.18. Інформація та документи, що підлягає оприлюдненню, не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

 

7. Контроль за діяльністю закладу освіти

   7.1. З метою реалізації єдиної державної політики та забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності у закладі освіти здійснюється державний нагляд (контроль).

7.2. Державний нагляд (контроль) здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами.

7.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу, дотриманням Статуту здійснює засновник або уповноважений ним орган.

 

8. Припинення діяльності закладу освіти

 

8.1. Заклад освіти припиняє діяльність в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації закладу освіти майно, права та обов’язки переходять до правонаступника.

8.2. Рішення про припинення діяльності закладу освіти приймає Сокальська районна рада Львівської області. У випадках, передбачених законодавством, заклад освіти може бути ліквідований за рішенням суду.

8.3. У разі прийняття рішення про припинення діяльності закладу освіти Сокальська районна рада Львівської області призначає комісію з припинення діяльності (комісію з реорганізації або ліквідаційну комісію) та встановлює порядок та строки заявлення кредиторами своїх вимог до даного закладу. З моменту оприлюднення рішення про призначення комісії, до неї переходять повноваження щодо управління справами закладу освіти.

8.4. Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення діяльності складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення), розподільчий баланс (у разі поділу) або ліквідаційний баланс (у разі ліквідації), які підлягають затвердженню на сесії районної ради.

8.5. Заклад освіти є таким, що припинив діяльність, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

8.6. Майно закладу освіти, що залишилось після задоволення вимог кредиторів, передається засновнику.

8.7. Кошти, отримані від використання вивільнених приміщень ліквідованого закладу освіти, використовуються виключно на освітні потреби.

8.8. У разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти Сокальська районна рада Львівської області забезпечує здобувачам освіти можливість продовжити здобуття  освіти.

8.9. У разі припинення діяльності закладу освіти у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення активи закладу освіти мають бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.